Startpagina
Veilingen
Favorieten

Algemene voorwaarden

General terms

ALGEMENE VOORWAARDEN VAVATO

Belangrijke informatie over herroepingsrecht:

Op het platform van Vavato worden diverse goederen aangeboden, door diverse verkopers. Enkel consumenten kunnen het in artikel 8 van deze voorwaarden vermelde herroepingsrecht uitoefenen. Herroeping is enkel mogelijk bij producten aangeboden ter veiling door zakelijke verkopers. Herroeping is niet mogelijk bij gerechtelijke verkopen. De informatie over de hoedanigheid van de koper wordt vermeld in de lotomschrijving. Het herroepingsrecht gaat enkel over de prijs van de goederen. De veilingkost dekt reeds geleverde diensten van Vavato, en is daarom niet voor herroeping vatbaar. Consumenten die een bod plaatsen op vavato.com stemmen ermee in dat Vavato haar veilingdiensten aan hen levert en deze uitvoert voor het verstrijken van de herroepingstermijn. Zij erkennen dat bij toewijzing van hun bod zij hun herroepingsrecht verliezen voor de veilingkosten.

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.Vavato.com en het daaraan verbonden veilingplatform (het “Platform”).

1.2. Bij het aanmaken van een account op het Platform neemt de gebruiker kennis van deze voorwaarden. De gebruiker aanvaardt gebonden te zijn door deze voorwaarden ten aanzien van Vavato BV (“Vavato”, KBO nr. 0599.890.164, Waaslandlaan 14, 9160 Lokeren) en de verkopers van loten op het Platform.

2. Diensten

2.1. De gebruiker aanvaardt dat Vavato bij de organisatie van veilingen op het platform optreedt als makelaar/tussenpersoon. Vavato stelt het platform ter beschikking aan bieders en opdrachtgevers. Zij maakt de door de opdrachtgevers bezorgde omschrijvingen van loten beschikbaar, organiseert eventuele kijkdagen en zorgt voor de afhandeling van de verkoop na veiling.
 
2.2. Vavato is, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet de verkoper van loten die worden aangeboden voor veiling op het Platform. De koopovereenkomst na een veiling komt uitsluitend tot stand tussen de gebruiker en de Opdrachtgever. Hiernaast komt er ook een dienstenovereenkomst tot stand tussen Vavato en de gebruiker, met de veilingdienst als voorwerp.

3. Registratie en gebruik van accounts
 

3.1. Een gebruiker moet zich voor het gebruik van het Platform registreren op de website www.Vavato.com. De gebruiker bevestigt dat de informatie opgegeven bij registratie op het Platform correct is. De gebruiker bevestigt meerderjarig te zijn.

3.2. De gebruiker moet bij registratie kiezen voor een persoonlijke of zakelijke account. Zakelijke accounts mogen enkel worden gebruikt voor biedingen door ondernemers. Als gebruikers het Platform zowel voor zakelijke als voor persoonlijke aankopen (als consument) willen gebruiken, moeten zij twee afzonderlijke accounts aanmaken.
3.3. De gebruiker krijgt bij het aanmaken van een account een persoonlijke login en een paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bewaren van deze gegevens en zal ten aanzien van Vavato en de verkoper aansprakelijk zijn voor alle handelingen die werden uitgevoerd met gebruik van deze account.
 
3.4. Door een account aan te maken op het Platform aanvaardt de gebruiker dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Vavato overeenkomstig de Privacy Policy van Vavato.
   
3.5. De gebruiker zal het Platform niet gebruiken voor enig onwettig doel of enig doel dat in deze voorwaarden verboden is. De gebruiker mag het Platform niet gebruiken op een manier die schade, storing, overbelasting veroorzaakt of kan veroorzaken aan het Platform. De gebruiker dient zich behoorlijk te gedragen en mag geen schade toebrengen aan andere gebruikers. De gebruiker mag op geen enkele wijze via de website materialen of informatie verzamelen of trachten te verkrijgen die niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld. De gebruiker zal zich ervan onthouden om informatie op het Platform op systematische of geautomatiseerde wijze van het Platform af te halen, zoals door middel van crawling en/of scraping van de inhoud. De gebruiker mag op geen enkele wijze bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van de computers kunnen schaden, bevatten. 
 
3.6. Vavato kan een gebruiker na kennisgeving uitsluiten van verder gebruik van het Platform. Hoewel Vavato voor dergelijke uitsluiting niet verplicht is om redenen op te geven, kan dit onder andere gebeuren wanneer er aanwijzingen bestaan dat de gebruiker niet solvabel is, wanneer de gebruiker openstaande facturen heeft waarvan de betalingstermijn is overschreden, of wanneer de account wordt gebruikt in strijd met toepasselijke wetgeving of op een manier die de integriteit van het Platform of een veiling negatief kan beïnvloeden, waaronder gebruik voor valse biedingen om de prijs van loten kunstmatig op te drijven. Een gebruiker kan onder andere ook uitgesloten worden bij niet-naleving van de met Vavato gemaakte afspraken, zoals het tijdig afhalen van gekochte goederen.

4. Loten, onderzoeksplicht en informatie

4.1. Goederen die worden aangeboden op het Platform zijn weergegeven in loten (“Loten”). De omschrijving van Loten op de website van Vavato wordt meegedeeld ten indicatieve titel op basis van informatie die door de opdrachtgever van Vavato (de “Opdrachtgever”) werd gegeven. Vavato kan deze omschrijving op elk ogenblik wijzigen of aanvullen. Behoudens opzettelijke fouten van Vavato, is zij niet aansprakelijk voor de weergegeven informatie.
   
4.2. Loten die worden aangeboden op het Platform zijn van diverse aard en omvatten onder andere tweedehands-goederen en oude/klassieke producten (zoals classic cars en old- en youngtimers). Loten worden aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden. Vavato biedt geen garantie op de via het Platform verkochte goederen. De gebruiker kan zich enkel wenden tot de verkoper/opdrachtgever.
 
4.3. Het platform van Vavato vermeldt steeds of een verkoper een privépersoon of een rechtspersoon is, dan wel of het om een gerechtelijk dossier gaat.

5. Veiling

5.1. Gebruikers kunnen een bod uitbrengen op het Platform na het inloggen met hun account. De eerste stap na het inloggen is het opgeven van het basisbedrag van het bod bij de weergave van een Lot. Na het ingeven van een bod krijgt de gebruiker als tweede stap een controlescherm te zien met het bedrag van zijn bod (prijs), de veilingkost, de BTW en het totaalbedrag. Door na weergave van dit controlescherm het bod te bevestigen, wordt een bod voor de gebruiker bindend. De gebruiker blijft tot de finale toewijzing en betaling van het Lot gebonden door zijn bod, ook indien er een hoger bod wordt uitgebracht door een andere gebruiker. Als het Lot niet wordt toegewezen aan de hoogste bieder, behoudt de Opdrachtgever dus het recht om een Lot te verkopen aan een andere bieder.
 
5.2. Het is gebruikers verboden om een bod uit te brengen op Loten die door henzelf of door familieleden ter veiling worden aangeboden. Gebruikers mogen evenmin op rechtstreekse of onrechtstreekse instructie van of na overleg met een Opdrachtgever een bod uitbrengen, bvb. om de prijs op te drijven. Wanneer Vavato vaststelt dat deze bepaling wordt geschonden, kan Vavato de veiling onmiddellijk schorsen of stopzetten. In dat geval zijn de betrokken Opdrachtgever en de gebruiker hoofdelijk gehouden tot de betaling aan Vavato van schadevergoeding ten belope van minimaal de veilingkost die berekend wordt op de prijs van het betrokken bod, vermeerderd met 21% BTW.
 
5.3. Vavato kan de identiteit en solvabiliteit van bieders controleren. Vavato kan de bieder verzoeken zijn solvabiliteit aan te tonen. Indien een gebruiker een bod wil plaatsen van meer dan 4.000 EUR, zal deze éénmalig een waarborg van 200 EUR moeten betalen aan Vavato. Indien deze gebruiker geen bod (meer) wil uitbrengen van meer dan 4.000 EUR, kan zij de waarborg terugvragen.
 
5.4. Als een Lot deel uitmaakt van een combinatielot, wordt dit vermeld op het Platform samen met op dat moment het hoogste bod op de afzonderlijke loten. Indien een bod op een combinatielot groter of gelijk is aan het bod op de afzonderlijke Loten, wordt de combinatielot in principe toegewezen aan bieder die het hoogste bod op de combinatielot heeft uitgebracht.
 
5.5. Vavato kan veilingen op elk tijdstip schorsen, annuleren, vroeger beëindigen, op een ander tijdstip laten plaatsvinden en/of verlengen zonder dat gebruikers hiervoor enig verhaal kunnen uitoefenen op Vavato. Vavato kan goederen tot één lot samenvoegen, een lot splitsen en/of uit te veiling nemen. 
 
5.6. Vavato kan veilingen verlengen of heropenen, bijvoorbeeld bij een technische storing op het Platform waardoor het niet (volledig) voor alle gebruikers toegankelijk is. Wanneer er tijdens de laatste 6 minuten voor het sluiten van een Lot nog een bod wordt uitgebracht op dit Lot, wordt de veiling voor deze Lot automatisch in tijdsblokken van 6 minuten verlengd na de initieel aangegeven sluitingstijd. 

6. Toewijzing

6.1. Het platform van Vavato vermeldt steeds of een lot voorlopig of definitief wordt toegewezen. Bij voorlopige toewijzing legt Vavato na afloop van de veiling de resultaten voor aan de Opdrachtgever. De koop komt pas tot stand na akkoord van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft het recht om een Lot niet toe te wijzen en om het hoogste bod te weigeren zonder opgave van redenen. Bij definitieve toewijzing wordt het Lot door de Opdrachtgever toegewezen aan de hoogste bieder, zonder vereiste van bijkomend akkoord.

6.2. De verkoop komt tot stand wanneer de Opdrachtgever een bod op een Lot aanvaardt. Vavato deelt de toewijzing mee aan de gebruiker die het aanvaarde bod heeft geplaatst. Deze gebruiker is gebonden om de prijs van het toegewezen Lot en bijhorende BTW, alsook de veilingkost berekend op de prijs vermeerderd met 21% BTW, alsook (wanneer van toepassing) het volgrecht te betalen aan Vavato.  
 
6.3. Na toewijzing verzendt Vavato of een door haar daartoe aangewezen partij de gebruiker per e-mail een betaalverzoek voor het totaal verschuldigde bedrag (bod + veilingkost + BTW). De gebruiker is verplicht dit betaalverzoek te voldoen binnen de op de nota vermelde termijn.
 
6.4. Na betaling ontvangt de gebruiker een factuur voor de prijs en de veilingkosten. Vavato is gerechtigd om de facturatie te laten verlopen via derden, al dan niet na overdracht van schuldvordering. Facturatie kan gebeuren in naam en voor rekening van de opdrachtgever.
   
6.5. Als de gebruiker nalaat om het openstaande bedrag op de vervaldag volledig te betalen, is Vavato gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Vavato kan het Lot toewijzen aan een andere bieder en/of het Lot opnieuw ter veiling aanbieden. Deze gebruiker is ten aanzien van de Vavato gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de veilingkosten, met een minimum van 25 EUR. Vavato heeft het recht om vergoeding voor haar werkelijke schade te vorderen, waaronder (zonder beperking) opslagkosten en de niet gerealiseerde opbrengst door een verschil in het hoogste bod.
 
6.6. De gebruiker heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen recht op korting of verrekening. Vavato heeft het recht om haar vorderingen te compenseren of netting toe te passen op vorderingen op de gebruiker.
 
6.7. In het buitenland gevestigde gebruikers moeten de volledige som voldoen, inclusief BTW. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van intracommunautaire verkopen en na controle van het BTW-nummer in een door de gebruiker ondertekende verklaring (waaruit het plaats en het land van bestemming duidelijk blijkt), kan het BTW bedrag worden gerestitueerd. Dit is enkel mogelijk wanneer de gebruiker deze verklaring binnen 5 dagen na levering aan Vavato heeft bezorgd. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, is de koper geen BTW verschuldigd en dient de koper zelf zorg te dragen voor de correcte fiscale afwikkeling die op hem van toepassing zouden zijn. De gebruiker vrijwaart Vavato voor elke aanspraak of aanslag in dit verband.

7. Overdracht van risico en ophaling

7.1. Na het ophalen van de goederen gaat het risico over op de gebruiker, koper van het Lot. Het eigendomsrecht wordt voorbehouden en gaat pas over na betaling van alle verschuldigde bedragen. Goederen worden enkel vrijgegeven voor ophaling na voorlegging van de factuur en identiteitsgegevens. Zichtbare gebreken dienen gemeld te worden tijdens het ophaalmoment, voor ingepakte goederen bedraagt de termijn 3 werkdagen na de ophaling.
 
7.2. De gebruiker is verplicht de goederen op te halen op de locatie en het tijdstip aangegeven in de factuur en de lotomschrijving. Enkel de gebruiker is gehouden tot betaling van invoertaksen of andere belastingen wanneer de goederen zich in het buitenland bevinden. Wanneer demontage van Loten nodig is, moet de gebruiker dit uitvoeren. Gebruikers moeten de goederen ophalen of laten ophalen op een deskundige manier, zonder schade toe te brengen aan goederen en personen. De gebruiker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen of instructies van Vavato bij ophaling. In geval van een ophaalmoment op verplaatsing bij de opdrachtgever, is er maar één ophaalmoment. De koper of een gevolmachtigde moeten hier aanwezig zijn.
 7.3. Wanneer de bieder de goederen niet of laattijdig ophaalt, geldt volgende regeling:
a) Voor goederen die zich op een vestiging van Vavato bevinden, is Vavato gerechtigd om opslagkosten te rekenen van 90 EUR incl. BTW per lot per week voor rollend materieel en van 30 EUR incl. BTW per lot per week voor andere goederen. Vavato heeft het recht om de vrijgave van de goederen op te schorten tot de volledige betaling van de opslagvergoeding. Wanneer de opslagkosten de door de bieder betaalde prijs van het goed overschrijden, doet de bieder afstand van het goed aan Vavato. Vavato heeft in dat geval het recht om het goed of de goederen zelf te veilen om de opslagkosten te dekken, zonder enig verhaalsrecht van de gebruiker.
 
b) Voor goederen die zich bij de opdrachtgever bevinden: indien de bieder het goed niet of laattijdig komt ophalen op het door Vavato meegedeelde ophaalmoment, heeft Vavato het recht om de verkoopovereenkomst namens de opdrachtgever te ontbinden, met verrekening van de kosten (waaronder in elk geval de veilingkosten, met een minimum van 25 EUR).
 
7.4. Als de eigenaar van de gebouwen of derden rechten doen gelden op een Lot (bvb. door beslag of beslag onder derden), vooraleer deze is opgehaald door de koper, kan Vavato de overeenkomst met de gebruiker ontbinden. Zij zal dit meedelen aan de gebruiker per e-mail en het reeds betaalde bedrag terugbetalen. De gebruiker heeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.

8. Herroepingsrecht

8.1. Consumenten die een via een persoonlijke account het Platform een aankoop hebben gedaan van een zakelijke verkoper, hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het ophalen van de goederen te herroepen. Herroeping wordt niet toegestaan voor aankopen via een zakelijke account en voor aankopen van een particuliere verkoper. Herroeping is ook uitgesloten voor gerechtelijke verkopen.
 
8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de gebruiker de verkoper via een ondubbelzinnige verklaring per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. Bij facturatie in naam en voor rekening van de opdrachtgever (artikel 6.4) kan het herroepingsrecht enkel worden uitgeoefend door kennisgeving aan de opdrachtgever-verkoper. De gebruiker kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier:

Modelformulier herroeping:

Aan [de op de factuur vermelde opdrachtgever]:

Ik wens de aankoop van volgende goederen via het platform www.vavato.com te herroepen:

[omschrijving van het lot en lotnummer]:

[datum ophaling]:

Naam:

Adres:

Datum:

8.3. Door een bod uit te brengen op het Platform, stemt de consument ermee in dat Vavato haar veilingdiensten levert en uitvoert. De vergoeding voor deze diensten, de veilingkost, kan daarom niet worden herroepen.
 
8.4. De consument die verzaakt aan een aankoop via het Platform en die het product al heeft ontvangen, is verplicht om het product binnen een termijn van 14 dagen na de mededeling van herroeping terug te bezorgen aan Vavato, op zijn kosten.
 
8.5. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het goed, tenzij deze veroorzaakt is door het louter vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van het goed.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Vavato is behoudens opzet niet aansprakelijk voor gevolgschade of economische schade. Voor gevallen waar de aansprakelijkheid van Vavato wettelijk niet kan worden uitgesloten, is deze beperkt tot de minimaal wettelijk vereiste aansprakelijkheid en (in elk geval) tot het bedrag van de tussenkomst van haar verzekeraar. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Vavato beperkt tot maximaal de veilingskost.
 
9.2. Vavato is niet de verkoper van de Loten, tenzij anders vermeld. Eventuele rechten van de gebruiker zullen uitsluitend tegen de Opdrachtgever kunnen worden uitgeoefend.
 
9.3. Hoewel Vavato er zorg voor draagt om het Platform zo veel mogelijk beschikbaar te houden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor technische storingen of onbeschikbaarheid.
 
9.4. Vavato kan behoudens opzet of zware fout niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolledigheden in de ten informatieve titel meegedeelde lotomschrijving.
 
9.5. Vavato kan niet aansprakelijk worden gesteld bij gevallen van overmacht, waaronder diefstal, brand, ongeval en waterschade.

10. Varia

10.1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Vavato worden gewijzigd door middel van kennisgeving per e-mail aan gebruikers of mededeling bij het inloggen op de account. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op veilingen en biedingen na deze mededeling.
   
10.2. De Nederlandse versie van deze voorwaarden heeft voorrang over vertalingen, die louter ter informatie worden verschaft.
   
10.3. Als een clausule in deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een daartoe bevoegde rechter, dan zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die hetzelfde effect heeft in de mate dat dit wettelijk toegelaten is.
 
10.4. Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit deze overeenkomst. De ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen is bevoegd voor geschillen, onverminderd het recht van Vavato om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen. Consumenten kunnen in geval van een geschil met Vavato beroep doen op het ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr), zonder hiertoe verplicht te zijn.

Download nu de Vavato app!

Snel. Gemakkelijk te gebruiken. Veilig.

  • Verbeterde gebruikerservaring
  • Realtime push notificaties
  • Mis nooit meer uw favoriete kavels
  • Meer functionaliteit
Google playApp store