Disclaimer

DISCLAIMER

U wordt verzocht deze Disclaimer uiterst zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen, te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

In geval van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid tussen de algemene – of specifieke (online) voorwaarden van VAVATO BVBA en deze Disclaimer, prevaleren algemene – of specifieke (online) voorwaarden van deze producten en diensten.

Het gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie is van algemene aard en mag niet worden gebruikt als advies.

Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel VAVATO BVBA tracht volledige, juiste en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt VAVATO BVBA noch expliciet noch impliciet enige garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of recentheid van de aangeboden informatie die op of via deze internetsite worden aangeboden.

VAVATO BVBA beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit België en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan België gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale regelgeving en wetgeving.

VAVATO BVBA garandeert niet dat de internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

De inhoud van de internetsite (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze internetsite is eigendom van VAVATO BVBA, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Europark-Noord 19.

VAVATO BVBA, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, inhoud, data, bedrijfsnamen, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van VAVATO BVBA of van de onderscheiden rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

VAVATO BVBA en/of opdrachtgevers of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst).

VAVATO BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de internetsite, noch kan enige aansprakelijkheid ten hare laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de internetsite, de daarop vermelde gegevens en/of links, verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze internetsite of het gebruik, niets uitgezonderd.

VAVATO BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de defecten, virussen, of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang of het gebruik van deze internetsite.

VAVATO BVBA neemt geen enkele verantwoordelijkheid op aangaande de veiligheid, gegevens en informatie op de internetsites die U kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links.

Het toepasselijk recht

Op deze Disclaimer en internetsite is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.