Privacy statement

Privacy beleid ‘Vavato bvba’:

 

Welkom op ons privacy beleid!

Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

1/ Inleiding en enkele privacy begrippen

2/ Wie zijn wij

3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?

4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?

5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen

7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

1/ INLEIDING EN ENKELE PRIVACY BEGRIPPEN:

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk.

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/privacythemas

 

2/ WIE ZIJN WIJ:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de ‘Vavato bvba’, met adres te Passtraat 15, 9100 St-Niklaas, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0599.890.164 Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij de privacy verantwoordelijke Jasper Makelberge op privacy@vavato.com

 

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Wij verzamelen gegevens om te zorgen dat u kan deelnemen aan onze online veilingen

Om U deel te laten nemen aan onze online veilingen heeft ‘Vavato BVBA’ bepaalde informatie van U nodig. De informatie die ‘Vavato BVBA’ opvraagt en waarmee wij U kunnen identificeren worden persoonsgegevens genoemd. Hieronder geven we mee waarom ‘Vavato BVBA’ van U persoonsgegevens opvraagt en waarvoor deze zullen worden gebruikt.

Uw persoonsgegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

Voor een sollicitatie of aanwerving bij ‘Vavato BVBA’:

Indien u op zoek bent naar de job van uw leven en contact opneemt voor een sollicitatie kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen om een mogelijke vacature in te vullen. Voor al onze sollicitaties werken wij met het sollicitatieplatform ‘Recruitee’. De gegevens verzamelen wij volgens de voorwaarden die u kan nakijken en aanvaarden op dit platform.

 

Gegevens die wij verzamelen via onze website:

Vavato is de nummer 1 website in België voor online veilingen. U kan als potentiele koper steeds vrijblijvend de kavels bekijken. De gegevens die we hierbij verzamelen kan U terugvinden in ons cookiebeleid. Indien u een interessant object gezien heeft en u wenst hierop te bieden dient u zich te registreren.

Emailadres, wachtwoord, voornaam, achternaam, adres, postcode, gemeente, land, telefoonnummer en/ of GSM nummer, nummer identiteitskaart, taal, geslacht, aanspreking en uw interesses.

Indien u zich als bedrijf registreert vragen wij ook uw bedrijfsnaam en uw BTW nummer.

De gegevens en informatie die u achterlaat kan uw zelf beheren in uw Vavato account.

Gegevens die wij verzamelen bij het bezichtigen en afhalen van uw gekochte goederen:

Bij het bezichtigen van goederen kan het zijn dat wij uw identiteitskaart opvragen. Deze gegevens houden wij enkel bij voor de controle en veiligheid van onze goederen en gebouwen. Camerabeelden kunnen gebruikt worden voor veiligheid en het beheer van betwistingen.

Bij het afhalen van goederen vragen wij steeds u te identificeren met uw identiteitskaart. Deze gegevens houden wij enkel bij voor de controle en veiligheid van onze goederen en gebouwen. Camerabeelden kunnen gebruikt worden voor veiligheid en het beheer van betwistingen.

Cookies:

Op onze websites worden ook "cookies" gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren. Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Volgende cookies worden verzameld: google analytics, addthis, hotjar en een sessie cookie als men inlogt.

Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek heeft bekeken. Wij kunnen de informatie op onze website daardoor zoveel mogelijk toespitsen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Verzamelen gegevens voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met cookies hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Van de verzamelde informatie maken wij statistieken. Dit biedt ons inzicht waardoor wij de structuur, navigatie en inhoud van de website kunnen aanpassen aan uw wensen. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering ervan:

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste webbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kan doen, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. U moet er rekening mee houden dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal functioneren wanneer u cookies blokkeert. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op een website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen, staatsbladmonitor en Graydon horen hierbij.

Gegevens die u ons geeft:

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een contactoverzicht op te bouwen en indien nodig voor te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft nemen wij die gegevens op in onze database. We gaan hiervan uit dat door de overhandiging u ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om opgenomen te worden in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

Leveranciers en partners:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers en partners worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk over identificatiegegevens en om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Direct Marketing

Indien U zich geregistreerd heeft kan het zijn dat wij u bijkomende informatie bezorgen die aanvullend is aan of in lijn ligt met uw interesses, voorkeuren of de aankopen die u ons in het verleden had toevertrouwd. Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren en u kan uw voorkeuren zelf beheren in uw Vavato account.

Indien u nog niet met ons heeft samengewerkt zullen wij u enkel contacteren indien u daarvoor uw toestemming gegeven heeft.

Gegevens B to B klanten:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met B to B klanten worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

Gevoelige gegevens:

Wij verzamelen en verwerken als verwerkingsverantwoordelijke geen persoonsgegevens van minderjarigen en evenmin zogenaamde gevoelige gegevens, te weten:

Indien dergelijke gevoelige persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Persoonsgegevens m.b.t. verkochte goederen:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die zich in of op apparatuur of goederen zouden bevinden die aangeboden of verkocht worden.

4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.

Enkel medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens consulteren tenzij in de volgende gevallen:

De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor de contractuele waarborgen. Vb. transporteurs.

Indien ‘Vavato bvba’ in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dat gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar.

De gegevens die wij verzamelen bij uw registratie houden wij bij zolang nodig is om de doelen te bereiken of tot u aangeeft dat wij deze informatie niet meer morgen verwerken. U kan dit ten allen tijde kosteloos vragen of beheren in uw Vavato account.

Gegevens die wij verzamelen in het kader van betwistingen houden wij bij zolang nodig is de doelen te bereiken.

 

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

  

 

Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend. 

Recht op verbetering: u heeft het recht om verbetering)van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

 

 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven. 

 U heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

 Recht van intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

 U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

‘Vavato BVBA’ doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u geen reactie krijgt binnen onze onderneming omtrent uw bezorgdheden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

 

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

‘Vavato BVBA’ tracht de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen.